Personal trainers, Personal Training
 
Personal Trainers Trainers o Links
 
 
 
 
 
 

 

Η Αναπτυξιακ Διαταραχ του κινητικο Συντονισμο (Α.Δ.Σ.) εναι μα απ τις πλον διαδεδομνες αναπτυξιακς διαταραχς στα παιδι εντς του σχολικο περιβλλοντος. Απ τα αποτελσματα της ανασκπησης της βιβλιογραφας φανεται τι η συχντητα της Α.Δ.Σ. στα παιδι εναι ιδιατερα υψηλ, τι βελτινεται μσω παρεμβατικν προγραμμτων αλλ δεν θεραπεεται, συνυπρχει με λλες αναπτυξιακς διαταραχς και τι επιφρει δευτερογενες επιπτσεις (ψυχοκοινωνικς-υγεας). Συμπερασματικ καταλγουμε στην ανγκη εισαγωγς της κινητικς αξιολγησης στα Κ.Ε.Δ.Υ. τσι στε να αξιολογονται λοι οι τομες ανπτυξης των παιδιν γνωστικο και κινητικο, πως επσης προτενεται η διεξαγωγ προγραμμτων επιμρφωσης των Κ.Φ.Α. για τη αναγνριση της Α.Δ.Σ. και για το σχεδιασμ παρεμβατικν προγραμμτων.

Τα τελευταα 100 χρνια παιδι τα οποα παρουσιζουν δυσκολες στη κνηση εναι γενικ αποδεκτ τι παρουσιζουν και προβλματα ανπτυξης (Coleman, Piek, Livesey, 2001). Το 1994 σε να διεθνς συνδριο το οποο αφοροσε παιδι με αδεξιτητα καθιερθηκε ο ρος Αναπτυξιακ Διαταραχ του κινητικο Συντονισμο (Α.Δ.Σ.), για να περιγρψει παιδι με φτωχ κινητικ συντονισμ. Η παροσα εργασα χει σκοπ να παρχει πληροφορες μσω της βιβλιογραφικς ανασκπησης για την Αναπτυξιακ Διαταραχ του κινητικο Συντονισμο σε σχση με : α) την ιστορικ αναδρομ-ορισμ, β) τα χαρακτηριστικ, γ) τη συχντητα, δ) την αιτιολογα, ε) την συνπαρξη με λλες διαταραχς, στ) την αξιολγηση, ζ)την ικαντητα αναγνρισης της διαταραχς απ τους εκπαιδευτικος) τις επιπτσεις, θ) την αντιμετπιση, ι) τα συμπερσματα-προτσεις.

Ιστορικ αναδρομ-Ορισμς

Ο Orton (1937), χρησιμοποησε πρτος τον ρο απραξα για τα παιδι τα οποα παρουσιζουν δυσκολες στη κνηση. Στη συνχεια στη βιβλιογραφα γνονται αναφορς σε πολλος και διαφορετικος ρους, συναντμε τον ρο αναπτυξιακ απραξα και αγνωσα (Gubbay, Ellis, Walton & Court,1965; Walton. Ellis & Court, 1962), εν μερικς δεκαετες αργτερα o Adams (1983), χρησιμοποησε τους ρους αναπτυξιακ δυσπραξα και σνδρομο του αδξιου παιδιο. Στο τλος της δεκαετας του 1980 στη διεθν βιβλιογραφα αναφρεται ο ρος γνωστικ κινητικ δυσλειτουργα (Lazlo, Bairslow, Bartrip & Rolfe, 1988). Η ορολογα μως η οποα επικρτησε εναι αυτ της Αναπτυξιακς Διαταραχς του κινητικο Συντονισμο (Α.Δ.Σ.), η οποα συμπεριλαμβνεται στο εγχειρδιο της Αμερικνικης Ψυχολογικς Εταιρεας (American Phychiatric Association- A.P.A., D.S.M. IV ,1994). Επιπλον, εναι αυτ που συναντται συχντερα στη διεθν βιβλιογραφα (Henderson, 1994; Hoare, 1994; Κουρτσης, 1997; Visser,2003; Piek, Bayman, & Barrett.2006;).

Η Αναπτυξιακ Διαταραχ του κινητικο Συντονισμο (Α.Δ.Σ.) αναφρεται σε παιδι τα οποα χωρς γνωστ νευρολογικ, νοητικ μυοσκελετικ προβλματα αποτυγχνουν να εκτελσουν με αποδεκτ απδοση, ανλογες με το περιβλλον στο οποο ζουν κινητικς δεξιτητες (Wall,1982). Επιπροσθτως, θα πρπει να λαμβνονται υπψη τα τσσερα κριτρια τα οποα χουν θεσπιστε απ το D.S.M. IV (1994):

Α) Η εκτλεση των καθημερινν δραστηριοττων οι οποες απαιτον κινητικ συντονισμ εναι σημαντικ καττερη του αναμενμενου (σε σχση με την ηλικα και τη νοητικ ικαντητα του παιδιο).Μπορε να εκδηλνεται με σημαντικ καθυστρηση στη κατκτηση κινητικν οροσμων (περπτημα, σρσιμο), με ζημις, με αδεξιτητα, με χαμηλ επδοση στα σπορ με αδυναμες στη γραφ.

Β) Τα προαναφερμενα επηρεζουν σημαντικ την καθημεριντητα του παιδιο.

Γ) Η διαταραχ δεν οφελεται σε μια γενικτερη ιατρικ κατσταση

(εγκεφαλικ παρλυση, ημιπληγα, μυκ δυστροφα) σε Διχυτη Αναπτυξιακ Διαταραχ.

Δ) Εν συνυπρχει νοητικ καθυστρηση, οι κινητικς δυσκολες εναι επιπλον αυτν που σχετζονται με τη νοητικ καθυστρηση.

Χαρακτηριστικ

Τα παιδι με Α.Δ.Σ. χαρακτηρζονται απ ετερογνεια, κποια απ αυτ μπορε να παρουσιζουν δυσκολες σε αρκετος τομες πως λεπτ δεξιτητα, αδρ δεξιτητα, ισορροπα κλπ, εν κποια λλα μνο σε συγκεκριμνες δραστηριτητες (Missiuna,2003). Τα συνηθστερα χαρακτηριστικ των παιδιν με Α.Δ.Σ .:

Κινητικ χαρακτηριστικ

 • Το παιδ μπορε να εμφανζει αδεξιτητα στις κινσεις (να ρχνει αντικεμενα, να χτυπ πνω σε αντικεμενα).
 • Προβλματα στις λεπτς δεξιτητες (χρια), στην αδρ δεξιτητα ( λο το σμα) και στα δο.
 • Καθυστρηση στη κατκτηση συγκεκριμνων κινητικν δεξιοττων πως ποδλατο, σλληψη μπλας, χρση μαχαιροπρουνων, κομπωμα κουμπιν κλπ.
 • Απκλιση μεταξ κινητικν ικανοττων και ικανοττων σε λλους τομες (εν αντιληπτικ εναι σε πολ καλ εππεδα υπρχει καθυστρηση στη ανπτυξη κινητικν δεξιοττων).
 • Δυσκολα εκμθησης νων κινητικν δεξιοττων. Μετ τη κατκτηση των κινητικν δεξιοττων κποιες εκτελονται ικανοποιητικ εν κποιες λλες χι.
 • Το παιδ μπορε να παρουσιζει μεγαλτερες δυσκολες σε δραστηριτητες που απαιτον συνεχες αλλαγς του σματς του, προσαρμογ του σματος στο περιβλλον (τνις, σχοινκι).
 • Δυσκολες σε δραστηριτητες που απαιτον καλ συντονισμ και των δο πλευρν του σματος (κψιμο με ψαλδι, πηδματα, χειρισμς ρπαλου μπζμπωλ).
 • Φτωχ ισορροπα μπορε να αποφεγει δραστηριτητες που απαιτον ισορροπα.
 • Δυσκολες στη γραφ. Κατ την εκτλεση αυτς της δεξιτητας απαιτεται συνεχς ανατροφοδτηση των κινσεων του χεριο κι αυτ χει σαν αποτλεσμα τα παιδι με Α.Δ.Σ να δυσκολεονται ιδιατερα.

Συναισθηματικ /ψυχολογικ χαρακτηριστικ

 • λλειψη ενδιαφροντος αποφυγ συγκεκριμνων δραστηριοττων, ιδιατερα αυτν που απαιτον ενεργ συμμετοχ. Για το παιδ με Α.Δ.Σ. οι κινητικς δεξιτητες εναι εξαιρετικ δσκολες και απαιτον μεγλη προσπθεια, τσι οι επαναλαμβανμενες αποτυχες οδηγον το παιδ σε αποφυγ των κινητικν δεξιοττων.
 • Μπορε να παρουσιζονται δευτερογεν συναισθηματικ προβλματα πως απογοτευση, χαμηλ αυτοεκτμηση, απσυρση απ καθημερινς δραστηριτητες.
 • Απομνωση και λλειψη κοινωνικοποησης ιδιαιτρως ταν βρσκεται στη παιδικ χαρ λγω χαμηλς αυτοαποτελεσματικτητας στις κινητικς δεξιτητες
 • Δυσκολες προσαρμογς σε ρουτνες και το περιβλλον. Λγω της μεγλης προσπθειας που καταβλλει για το προγραμματισμ της εκτλεσης μιας δεξιτητας, η παραμικρ αλλαγ μπορε να του προκαλσει ιδιατερη σγχυση.

λλα συνθη χαρακτηριστικ

 • Δυσκολα χειρισμο της ταχτητας για δεξιτητες που απαιτον ακρβεια (δεξιτητες γραφς, εν γρφει ευανγνωστα, γρφει αργ).
 • Ακαδημακς δυσκολες (αριθμητικ, ορθογραφα, γραπτς λγος ταν απαιτεται οργνωση της σελδας).
 • Δυσκολες σε καθημερινς δεξιτητες αυτοεξυπηρτησης (ντσιμο, χρση μαχαιροπρουνου, δπλωμα ροχων, δσιμο κορδονιν, κομπωμα κουμπιν, βορτσισμα δοντιν κλπ).
 • Δυσκολα αποπερτωσης μιας εργασας σε συγκεκριμνο χρνο (επειδ η δεξιτητα απαιτε μεγλη προσπθεια, τα παιδι μπορε να διασπνται και να εκνευρζονται καθσον εκτελον τη δεξιτητα).
 • Δυσκολες οργνωσης (γραφεο, δωμτιο, καθς και δυσκολες οργνωσης της σχολικς τους δουλεις).

Συχντητα

Η συχντητα της Αναπτυξιακς Διαταραχς του κινητικο Συντονισμο κυμανεται σμφωνα με τη διεθν βιβλιογραφα μεταξ 5%-7% του σχολικο πληθυσμο (Gubbay, 1975; Henderson & Sugden, 1992; Kadesjo & Gilbert, 1999). Σε μια πρσφατη ρευνα που αφοροσε την Ελλδα το ποσοστ κυμνθηκε στο 10% (Ελληνοδης, Κουρτσης, Κυπαρσσης & Παπαλεξοπολου, 2008). Η αναλογα μεταξ αγοριν και κοριτσιν αναφρεται τι εναι 2:1 (A.P.A., 1994). Ερευνητς αναφρουν τι τα τελευταα 15 χρνια η Α.Δ.Σ. δεν συναντται σαν μια κατσταση η οποα αφορ μνο στη παιδικ ηλικα, αλλ 30%-87% των παιδιν με Α.Δ.Σ. θα εξακολουθσει να επιδεικνει φτωχ κινητικ συντονισμ και στην ενλικη ζω (Cousins & Smyth, 2003; Hellgren, Gillberg, Bagenholm & Gillberg,1994).

Αιτιολογα

Η Κουτσοκη αναφρει τι ο κληρονομικς παργοντας φανεται να παζει σημαντικ ρλο στην επιδξια κνηση (2001).Με αυτ την ποψη δεχνει να συμφωνε και ο Gubbay (1975), ο οποος υποστηρζει τι η Α.Δ.Σ. χει σχση με γενετικς επιρρος. Επιπλον, απ τα αποτελσματα ρευνας των Johston, Crawford, Short, Smyth & Moller (1987), το ποσοστ κληρονομικτητας σε παιδι με αδεξιτητα αναφρεται τι ανρχεται σε 16,5%. χουν διατυπωθε πολλς λλες θεωρες για τη αιτιολογα της Α.Δ.Σ. μως δεν εναι δυνατν να δοθε μια τελικ απντηση για τη προλευση της (Flouris, Faught, Hay & Cairney, 2005).Μια θεωρα που χει αναφερθε για την αιτιολογα της Α.Δ.Σ. εναι αυτ της «ελχιστης εγκεφαλικς δυσλειτουργα» (Clements, 1966), σμφωνα με την οποα ο φτωχς κινητικς συντονισμς οφελεται σε μικρ νευρολογικ δυσλειτουργα. Η Ayres (1985), αναφρει τι οι κινητικς δυσκολες οφελονται σε «αισθητηριακ δυσλειτουργα», ισχυριζμενη τι το παιδ με δυσκολες κνησης αδυνατε να σχετσει την αισθητηριακ την αντιληπτικ πληροφορα που αφορ στη κνηση και να τη μετατρψει σε επιδξια κνηση. Πολλς εναι οι υποθσεις για την αιτιολογα της Α.Δ.Σ., μως τα στοιχεα τα οποα συλλγονται απ αυτς τις υποθσεις δεν εναι ικαν να στηρξουν αυτς τις θεωρες (Flouris et.al., 2005). ρευνες οι οποες αφορον στη λειτουργα της παρεγκεφαλδας στη Δυσλεξα φανεται να χουν κποια σχση και με την Α.Δ.Σ. (Geuze, 2005; Fawcet & Nicholson, 1992), αυτς αναφρονται στην υπθεση του αυτοματισμο (Fawcet & Nicholson, 1992; Fawcet, Nicholson & Dean, 1995). Το παιδ με Α.Δ.Σ. ταν δυσκολεεται να αυτοματοποισει δεν εναι δυνατν να επεξεργαστε και να μεταφρει πολλαπλς πληροφορες για μια δεξιτητα γιατ μπορε να χειριστε μα μνο πληροφορα τη φορ. Αυτ η υπθεση που αφορ στη λειτουργα της παρεγκεφαλδας και του αυτοματισμο, φανεται να χει κποια εγκυρτητα (Missiuna, Gaines, Sousie & McLean, 2006).Σε μια τελευταα μελτη των Zwicker, Missiuna & Harris, (2010),αναφρεται τι τα παιδι με Α.Δ.Σ. ενεργοποιον την οπτικ- χωρικ επεξεργασα για να εκτελσουν δραστηριτητες λεπτς επιδεξιτητας (σχεδιασμς μονοπατιο), σε αντθεση με τα «τυπικ αναπτυσσμενα παιδι» τα οποα ενεργοποιον μνο τη χωρικ επεξεργασα. Αυτ υποδηλνει μια διαφορετικ λειτουργα του εγκεφλου μεταξ παιδιν με Α. Δ.Σ. και «τυπικο πληθυσμο».

Συνπαρξη με λλες διαταραχς

να απ τα ιδιατερα χαρακτηριστικ της Αναπτυξιακς διαταραχς του κινητικο Συντονισμο εναι η ετερογνεια χι μνο σε σχση με το αντιληπτικοκινητικ προφλ δυσλειτουργας αλλ και σε σχση με τη παρουσα συνοδν διαταραχν πως ΔΕΠΥ, Δυσλεξας, προβλημτων συμπεριφορς και ψυχιατρικς διαταραχς (Missiuna, 2001; Sugden & Wright, 1998).Ο Visser (2003), αναφρει τι η Συνπαρξη της Α.Δ.Σ. με λλες διαταραχς αποτελε το καννα και χι την εξαρεση. Τελευταα στοιχεα απ ρευνες αναφρουν τη συνπαρξη της Α.Δ.Σ. με τη ΔΕΠΥ, τη Δυσλεξα και γενικτερα με τις Ειδικς Μαθησιακς Δυσκολες σε να ποσοστ περπου στο 50% (Cruddace & Riddell,2006; Visscher, Howwen, Scherder, Moolenaar & Hartman, 2007; Kaplan, Wilson, Dewey & Crawford, 1998). Στις λγες σχετικς ρευνες στη Ελλδα τα αποτελσματα επιβεβαωσαν τη διεθν βιβλιογραφα (Kourtessis, Thomaidou, Liveri- Kantere, Michalopoulou, Kourtessis & Kioumourtzoglou, 2008; Τζβα-Κωσταλ, Γτσας, Κουρτσης, Δρρη & Αντωνου,2010). Η συνπαρξη της Α.Δ.Σ. χει παρατηρηθε τι συνδεται με πιο αρνητικς ψυχιατρικς προγνσεις ( Rasmunssen, Gillberg, 1999).

Αξιολγηση

Πολλο εναι οι επιστμονες οι οποοι χουν αναφερθε στη σημασα της ανχνευσης και αξιολγησης των παιδιν με Α.Δ.Σ. (Wall, Reid & Paton,1990; Henderson &Sugden, 1992; Visscher, Houwen, Scherder, Molenaar & Hartman, 2007). Η γκαιρη διγνωση των παιδιν με Α.Δ.Σ. μπορε να οδηγσει στο κατλληλο σχεδιασμ παρεμβατικν προγραμμτων, τσι στε να μπορον να αποφευχθον τα δευτερογεν προβλματα, τα οποα μπορε να επλθουν απ την Α.Δ.Σ. ( Wright & Sugden, 1998; Polatojko, Fox & Missiuna,1995). Για την αξιολγηση της Α.Δ.Σ. χρησιμοποιονται κατλληλα σταθμισμνα κινητικ τεστ. Οι Wiart & Darrah (2001), παρουσασαν και συνκριναν τσσερα ερευνητικ εργαλεα τα οποα χουν χρησιμοποιηθε για την αξιολγηση της Α.Δ.Σ.: α) Bruininks-Oseretsky test of Motor Proficiency (BOTMP) (Bruiniks, 1978), to Movement Assessment Battery for Children (MABC) (Henderson & Sugden, 1992), το τεστ Gross Motor Development Scales (TGMD) (Ulrich, 1985) και δ) το Peabody Developmental Motor Scales (PDMS) (Folio & Fewel, 1983). Σμφωνα με τους Wiart & Darrah (2001) τα τσσερα παραπνω ερευνητικ εργαλεα μπορον να χρησιμοποιηθον για την αξιολγηση της Α.Δ.Σ. λαμβνοντας υπψη τις δυναττητες και τις αδυναμες του καθενς απ αυτ.

Το πλον διαδεδομνο τεστ για τη αξιολγηση της Α.Δ.Σ. εναι το Movement Assessment Battery for Children (Henderson & Sugden, 1992), μια και στη διεθν βιβλιογραφα εναι αυτ που χρησιμοποιεται απ τους περισστερους ερευνητς (Chow & Henderson,2003; Cruddace & Riddell,2006; Ελληνοδης, Κουρτσης, Κυπαρσσης & Παπαλεξοπολου, 2008; D' Hondt, Deforche, De Boureaudhuij,& Lenoir, 2009; Vuijk. Hartman, Scherder & Visscher, 2010). Το κινητικ τεστ Movement ABC (Henderson & Sugden, 1992) Αποτελε τη βελτιωμνη μορφ του Test of Motor Impairment (Stott et al., 1984). Το 2007 εμφανστηκε το κινητικ τεστ Movement Assessment Battery for Children-2 (MABC-2, Henderson, Sugden & Barnett, 2007), το οποο εναι η ανανεωμνη μορφ του κινητικο τεστ Movement Assessment Battery for Children (MABC, Henderson & Sugden, 1992), το οποο υπστη τροποποισεις και βελτισεις. Το περιεχμενο του MABC-2 (Henderson, Sugden & Barnett, 2007) εναι συναφς με το παλαιτερο τεστ καθς οι μελτες της αξιοπιστας της προηγομενης κδοσης μπορον να επιβεβαισουν την αξιοπιστα της ανανεωμνης κδοσης. Το Movement Assessment Battery for Children εναι σχεδιασμνο με ττοιο τρπο τσι στε να μπορε να χρησιμοποιηθε απ μια μεγλη μερδα επαγγελματιν (καθηγητν Φυσικς Αγωγς, φυσιοθεραπευτν, εργοθεραπευτν, ψυχολγων κλπ), επιπλον, το γεγονς τι εναι εκολο στη μεταφορ του το καθιστ ως να εχρηστο εργαλεο.

Ικαντητα αναγνρισης της Αναπτυξιακς Διαταραχς του κινητικο Συντονισμο απ τους εκπαιδευτικος.

Πολ σημαντικ ρλο στην αντιμετπιση της Αναπτυξιακς Διαταραχς του κινητικο Συντονισμο παζει η ικαντητα αναγνρισης της συγκεκριμνης διαταραχς απ τους εκπαιδευτικος. Εκπαιδευτικο προσχολικς αγωγς και Α/βαθμιας εκπαδευσης περνον πολλς ρες μαζ με τα παιδι, τα διδσκουν και τα επιβλπουν καθσον προσπαθον να εκτελσουν πολλς δεξιτητες., συνεπς κρνεται αναγκαο οι εκπαιδευτικο να εναι κατλληλα εκπαιδευμνοι και ενημερωμνοι σον αφορ στην Α.Δ.Σ διτι μνο τσι θα μπορσουν να αναγνωρσουν τη Α.Δ.Σ στο αρχικ στδιο και θα παραπμψουν τα παιδι για αξιολγηση και παρμβαση (Henderson & Hall, 1982).Σμφωνα με τα αποτελσματα ερευνν φανεται τι οι εκπαιδευτικο χουν χαμηλ ικαντητα αναγνρισης της Α.Δ.Σ. (Gubbay, 1975; Ελληνοδης, 2001; Κουρτσης, 1997; Μαχαιρδου, 2001).Ο κριος λγος για την χαμηλ αναγνριση της Α.Δ.Σ. απ τους εκπαιδευτικος φανεται να εναι η ελλιπς ενημρωση και εκπαδευση των επαγγελματιν της εκπαδευσης αναφορικ με την Α.Δ.Σ. (Ελληνοδης, 2001; Κουρτσης, 1997; Revie & Larkin, 1993). Σμφωνα με τους Revie & Larkin (1993), οι εκπαιδευτικο της Α/Βαθμιας εκπαδευσης φανεται να παρουσιζουν σοβαρς ελλεψεις σε θεωρητικς και πρακτικς γνσεις κινητικς ανπτυξης και ιδιατερα στην παρατρηση των παιδιν. Με αυτ την ποψη φανεται να συμφωνον και οι Τζβα-Κωσταλ, Κωσταλ, Γιαννπουλος, Αθανασου & Κουρτσης, (2008), οι οποοι επεχερησαν να καταγρψουν την γνση των δασκλων σε σχση με την Α.Δ.Σ.

Επιπτσεις

Οι επιπτσεις τις οπoες μπορε να χει να παιδ με Αναπτυξιακ Διαταραχ του κινητικο Συντονισμο εναι πολυποκιλες. Κποιες αφορον στο ψυχοκοινωνικ τομα του παιδιο εν κποιες λλες χουν σχση την υγεα του.

Ψυχοκοινωνικς επιπτσεις

Οι Skinner & Piek (2001), αναφρουν τι τα παιδι με Αναπτυξιακ Διαταραχ του κινητικο Συντονισμο λγω μειωμνης κινητικς ικαντητας παρουσιζονται με χαμηλτερη αυτοεκτμηση, μικρτερη κοινωνικ αποδοχ και υψηλτερα εππεδα γχους. Επιπλον, αναφρουν τι μεγαλτερο πρβλημα σε λους τους προαναφερμενους τομες, φανεται να χουν τα μεγαλτερα παιδι σε σχση με τα νετερα. Τα ποσοστ κατθλιψης στα παιδι με Α. Δ. Σ. δεχνουν να εναι υψηλτερα σε σχση με τον «τυπικ πληθυσμ» (Francis & Piek 2003) . Απ αναφορς γονων παιδιν με Α.Δ.Σ. φανεται τι η ψυχοπαθολογα των παιδιν με τη συγκεκριμνη διαταραχ τα κατατσσει σαν μια ομδα υψηλο κινδνου για επερχμενες ψυχικς διαταραχς (Green, Baird & Sugden. 2006) Επσης, οι ερευνητς επισημανουν τη χαμηλ αυτοαποτελεσματικτητα που παρουσιζουν αυτ τα παιδι, η οποα χει σαν αποτλεσμα την απσυρση τους απ την ενασχληση τους με τη Φυσικ Δραστηριτητα (Cairney, Hay, Faught, Mandigo & Flouris, 2005). .Σμφωνα με τους Piek, Barrett, Allen, Jones & Louise (2005), τα παιδι με Α.Δ.Σ. εναι πιθαντερο να βρεθον στη θση του θματος σε σχση με τον «τυπικ πληθυσμ», και επιπλον σε αυτ τη θση μπορον να βρεθον ευκολτερα τα κορτσια το οποα φανεται να εναι πιο επιρρεπ στη λεκτικ κακοποηση.

Επιπτσεις στην υγεα

Τα παιδι με Αναπτυξιακ Διαταραχ του κινητικο Συντονισμο λγω της χαμηλς αυτοαποτελεσματικτητς τους στις φυσικς δραστηριτητες (Cairney, Hay, Faught, Mandigo & Flouris, 2005) παρουσιζουν υψηλτερους δεκτες παχυσαρκας απ' τι ο «τυπικς πληθυσμς» (Cairney, Hay, Velduizen, Missiuna, Mahleberg & Faught, 2010; D' Hondt, Deforche, De Boureaudhuij,& Lenoir, 2009; Tsiotra. 2010). Επιπλον, η καρδιοαναπνευστικ λειτουργα των παιδιν με Α.Δ.Σ. εναι σε χειρτερο εππεδο σε σχση με τα παιδι χωρς τη διαταραχ. Παχυσαρκα και χαμηλ καρδιαναπνευστικ λειτουργα εναι επιβαρυντικο παργοντες για καρδιακ νσο, ποτε τα παιδι με Α.Δ.Σ θεωρονται ομδα υψηλο κινδνου για μελλοντικ ανπτυξη καρδιοαγγειακν παθσεων (Faught, Hay, & Flouris, 2005).

Αντιμετπιση

Η αντιμετπιση της Αναπτυξιακς Διαταραχς του κινητικο Συντονισμο γνεται μσω κατλληλων σχεδιασμνων παρεμβατικν προγραμμτων, κι αυτ γιατ πως προαναφρθηκε η Α.Δ.Σ. χαρακτηρζεται απ ετερογνεια, τσι τα προγρμματα συνθως εναι εξατομικευμνα και τελευταα εφαρμζονται εντς του μαθματος της Φυσικς Αγωγς για να επιτευχθε και η ενσωμτωση του παιδιο στην ομδα. Κθε εδους παρμβαση για την Α.Δ.Σ. εναι προτιμτερη απ την επιλογ της μη συμμετοχς σε προγρμματα παρμβασης (Hillier, 2007).Δο εναι οι βασικς μθοδοι παρμβασης α) η μθοδος η οποα εναι προσανατολισμνη στη δεξιτητα, η οποα βασζεται στο δυναμικ σστημα και χει σαν στχο τη βελτωση της απδοσης στη συγκεκριμνη δεξιτητα β) η μθοδος η οποα βασζεται στην επεξεργασα της πληροφορας και σε νευρογνωστικς μεθδους ελγχου καθς επσης και τις αρχς της κινητικς μθησης, που ο στχος της εναι να θεραπεσει κποια υποβσκοντα ελλεμματα επεξεργασας, με τη παρμβαση να επικεντρνεται σε νευρικς δομς. χουν διεξαχθε πολλς πειραματικς ρευνες που αφορον αυτς τις δο μεθδους παρμβασης για τη θεραπεα παιδιν με Α.Δ.Σ. Ωστσο, τα στοιχεα που χουμε δεν μας επιτρπουν να αποφανθομε σχετικ με τη χρησιμτητα των συμπερασμτων των ερευνν αυτν. Η πλειοντητα αυτν των παρεμβσεων βασζεται σε μα απ τις δο μεθδους, με κποια παρεμβατικ προγρμματα να χρησιμοποιον σε συνδυασμ και τις δο μεθδους. Τελευταα εμφανστηκε και η οικολογικ μθοδος παρμβασης, η οποα βασζεται στο γνωστικ μοντλο της κνησης. Αυτ η μθοδος συγκεντρνει τη προσοχ των ερευνητν γιατ χρησιμοποιε σε συνδυασμ και τις δο προαναφερθεσες μεθδους, για να αντιμετωπσει τα κινητικ ελλεμματα σε να ευρτερο οικολογικ περιβλλον (σχολεο, οικογνεια, κοιντητα) με στχο τη συμμετοχ των παιδιν σε λη τη διρκεια της ζως τους σε δραστηριτητες ττοιου τπου (Sugden, 2007).

Συμπερσματα-Προτσεις

Η Αναπτυξιακ Διαταραχ του κινητικο Συντονισμο εναι μα απ τις συνηθστερες διαταραχς ανμεσα στα παιδι του σχολικο περιβλλοντος. Συνυπρχει σε μεγλο βαθμ και με λλες αναπτυξιακς διαταραχς (ΔΕΠΥ, Δυσλεξα, Γενικευμνες Μαθησιακς Δυσκολες, κλπ),επιπλον, χωρς παρμβαση τα παιδι εναι πιθανν να επιδεξουν και δευτερογεν προβλματα (ψυχοκοινωνικ, υγεας). Εναι μια αναπτυξιακ διαταραχ η οποα με το πρασμα του χρνου δεν θεραπεεται, ωστσο, μετ απ την εφαρμογ κατλληλων παρεμβατικν προγραμμτων βελτινεται, τσι στε το παιδ να μπορε να συμμετχει σε περισστερες ομαδικς κινητικς δραστηριτητες και να εισπρττει μεγαλτερη κοινωνικ αποδοχ.

Προτενεται: α) η εισαγωγ της κινητικς αξιολγησης στα Κ.Ε.Δ.Υ. τσι στε τα παιδι να αξιολογονται σε λους τους τομες της ανπτυξης, γνωστικος και κινητικος β) στη δημιουργα κλινικν κνησης στις αναπτυξιακς παιδιατρικς κλινικς στα πρτυπα των αντιστοχων κλινικν του εξωτερικο γ) η διεξαγωγ επιμορφωτικν σεμιναρων που να αφορον στη συγκεκριμνη διαταραχ. Με αυτ τον τρπο οι Κ.Φ.Α. και γενικτερα οι εκπαιδευτικο θα μπορον να αναγνωρσουν την Α.Δ.Σ. γκαιρα, και να παραπμψουν το παιδ για αξιολγηση για να αποφευχθον οι πιθανς δευτερογενες επιπτσεις, δ) η εισαγωγ της κινητικς παρμβασης απ εξειδικευμνους Κ.Φ.Α. στα τμματα νταξης των Δημοτικν Σχολεων μια και η Α.Δ.Σ. χει υψηλ δεκτη συσχτισης και με λλες μαθησιακς διαταραχς, ε) στη επιμρφωση των Κ.Φ.Α. να σχεδιζουν κατλληλα παρεμβατικ προγρμματα, υλοποισιμα εντς του μαθματος με στχο τη βελτωση των κινητικν δεξιοττων, την ενσωμτωση και την κοινωνικοποηση του παιδιο.

Πηγ: www.athlisis.gr

 

 
back
 
   
 
 
Personal Trainers Trainers Balatsinos P.F Studio o Links
  : 2310 304509 : 6946122887,    
Personal trainers, Personal Training